Статут ГС ЧОР (нова редакція)

 У зв’язку з приведенням положень статуту Спілки у відповідність до вимог чинного законодавства загальні збори членів прийняли рішення внести зміни до статуту ГС «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РАДІОКЛУБ» шляхом викладення його у новій редакції на наступних умовах:

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РАДІОКЛУБ» створена за рішенням установчих зборів засновників Спілки та є обласним громадським об’єднанням, яке у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.
 • Спілка створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Спілка вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
 • ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РАДІОКЛУБ» (надалі за текстом «Спілка») є добровільним громадським неприбутковим об’єднанням заснованим юридичними особами приватного права на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Спілки, визначеної цим статутом. За організаційно-правовою формою громадське об’єднання відноситься до громадської спілки.
 • Найменування Спілки:

1.4.1. Повне найменування – ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ  РАДІОКЛУБ».

1.4.2. Скорочене найменування – ГС «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РАДІОКЛУБ».

 • Діяльність Спілки має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими об’єднаннями, рухами, фондами та окремими громадянами.
 • Спілка є юридичною особою з моменту державної реєстрації та є непідприємницьким об’єднанням, основною метою якого не є одержання прибутку. Кошти, отримані Спілкою, направляються виключно на виконання її статутних цілей і задач.
 • Спілка має печатку з власним найменування та ідентифікаційним кодом, бланки та може мати символіку, що зареєстрована у встановленому законом порядку, а також самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і в іноземній валюті, та інші реквізити, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.
 • Спілка не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Спілки, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.
 • Спілка створена на невизначений термін.

1.10. Місцезнаходження (юридична адреса) Спілки: Україна, 18005, м. Черкаси, вул. Сергія Амброса, буд. 43.

           2. ЗАСНОВНИКИ СПІЛКИ

2.1. З моменту державної реєстрації громадської спілки повноваження засновників Спілки закінчились і набули повноважень членів Спілки.

 1. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

3.1. Громадська спілка створена з метою задоволення любительської зацікавленості її членів в радіотехнічній творчості, сприяння в розвитку наукової та технічної діяльності, створення та розширення міжнародних зв’язків та контактів між радіолюбителями України та всього світу.

3.2. Основними напрямами діяльності Спілки є:

– сприяння в розвитку, розширенні популяризації наукових та технічних знань в області радіотехніки, заохоченні творчої любительської некомерційної діяльності населення в цій галузі та використання одержаних знань на практиці;

– проведення (та участь в них) конференцій, виставок, меморіальних та благодійних заходів, радіоекспедицій,  змагань;

– правова підтримка членів Спілки з питань, що пов’язані з практикою проведення любительських зв’язків та іншою радіолюбительською діяльністю;

– сприяння в розвитку виготовлення радіолюбительських технічних конструкцій, радіоконструюванні, освоюванні комп’ютерної грамотності, розвиток швидкісної радіотелеграфії і спортивної радіопеленгації, розвиток та будівництво радіокерованих моделей, підтримка інших видів радіолюбительства;

– розвиток любительського коротко- та ультракороткохвильового,  супутникового та інших видів зв’язку;

– забезпечення членів Спілки необхідною довідковою радіотехнічною та іншою інформацією, що стосується їх діяльності з використанням друкованих матеріалів, інтернет- ресурсів, та радіозв’язку, що не суперечить діючому законодавству України;

– сприяння в розвитку діяльності міських радіолюбительських організацій, клубів та окремих радіолюбителів у всіх видах їх радіолюбительської діяльності у відповідності  з чинним законодавством України;

– сприяння державним органам України, області, районів та інших держав при стихійних лихах, аваріях та інших надзвичайних ситуаціях, та при ліквідації їх  наслідків шляхом допомоги в організації радіозв’язку, в тому числі радіолюбительської.

3.3. Для виконання своїх цілей та задач Спілка в установленому законом порядку має право:

– виступати учасником цивільно-правових відношень, набувати майнові та немайнові права відповідно до законодавства;

– представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) в державних та громадських органах;

– створювати установи та організації;

– отримувати від органів державної влади та управління, органів місцевого самоуправління інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та задач;

– вносити пропозиції в органи влади та управління;

– розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі;

– проводити змагання та приймати участь в них;

– надавати допомогу соціально незахищеному населенню;

– заключати договори з підприємствами, іншими юридичними і фізичними особами;

– залучати необхідних спеціалістів по трудовим угодам, договорам, контрактам, наймати робітників;

– надавати благодійну фінансову та іншу допомогу.

Спілка має право користуватися іншими правами, передбаченими діючим законодавством України.

 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

4.1. Утворення та діяльність Спілки базується на наступних принципах:

 • добровільності, який передбачає право особи на вільну участь або неучасть у громадській спілці, у тому числі в її утворенні, вступі в таке об’єднання або припиненні членства (участі) в ній;
 • самоврядності – передбачає право членів (учасників) громадської спілки самостійно здійснювати управління діяльністю Спілки відповідно до її мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в діяльність Спілки, крім випадків, визначених законом;
 • відсутності майнового інтересу – передбачає, що члени (учасники) Спілки не мають права на частку майна громадської спілки та не відповідають за її зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) громадської спілки не підлягають розподілу між її членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) Спілки, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи);
 • прозорості, відкритості – передбачає право всіх членів (учасників) громадської спілки мати вільний доступ до інформації про її діяльність, у тому числі про прийняті Спілкою рішення та здійснені заходи, а також обов’язок громадської спілки забезпечувати такий доступ;
 • публічності – інформування громадськості про свої цілі (мету) та діяльність.
 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В СПІЛЦІ,

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКІ ЇЇ ЧЛЕНІВ

 5.1. Членами громадської спілки можуть бути:

– юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи,

– фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними;

– радіоаматори, які досягли 14 років та мають кличний знак (без права голосу на загальних зборах).

Члени Спілки повинні всебічно та  активно сприяти виконанню статутних завдань громадської спілки.

5.2. Членство в Спілці для юридичних осіб приватного права, що визнають цей Статут і надають матеріальну підтримку діяльності Спілки, набувається на підставі рішення їх вищого керівного органу та заяви на ім’я керівника Спілки від особи, уповноваженої представляти таке громадське об’єднання. До заяви додаються: витяг з рішення вищого керівного органу юридичної особи, копія статуту та копія свідоцтва (витягу, виписки) про реєстрацію цього громадського об’єднання, данні про кількість членів юридичної особи.

Рішення про набуття та припинення юридичною особою приватного права членства в Спілці приймається Радою Спілки за поданням Голови Ради Спілки.

5.3. Членство в Спілці для фізичних осіб – радіоаматорів, радіоспортсменів та інших громадян України, що визнають цей Статут, надають матеріальну підтримку діяльності Спілки та підтримують своєю особистою участю в роботі Спілки, набувається за їх особистою письмовою заявою на ім’я керівника Спілки, а також дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до законодавства і статутних завдань. До заяви додаються дві фотокартки розміром 30´40 мм та анкета встановленого зразка.

Рішення про набуття та припинення фізичною особою членства в Спілці приймається Радою Спілки за поданням Голови Ради Спілки.

5.4. Рішення про набуття членства в Спілці для юридичних осіб приватного права та фізичних осіб приймається протягом двох місяців с часу надходження до Голови Ради Спілки заяви та інших документів про вступ.

Членство в Спілці юридичних осіб приватного права та фізичних осіб настає від дати прийняття рішення про їх прийом в члени Спілки, сплати щорічного членського внеску та внесення відповідного запису у внутрішній облік членів Спілки.

Прийнятим у встановленому порядку до Спілки членам, Радою Спілки вручається особисто або надсилається поштою членський квиток або членське посвідчення встановленого зразку.

5.5. У випадку виявлення невідповідності відомостей, вказаних у вступній заяві юридичної особи приватного права, таких як реєстрація статуту, свідоцтва(витягу, виписки) про реєстрацію юридичної особи, місцезнаходження, керівний склад, з даними, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, рішенням уповноваженого керівного органу Спілки може бути відмовлено у набутті членства.

5.6. Члени Спілки – юридичні особи приватного права та фізичні особи, крім пільгових категорій, сплачують щорічний членський внесок, розмір якого визначається вищим керівним органом Спілки у спосіб, визначений відповідно до вимог Положення про порядок сплати, обліку, використання членських та інших грошових внесків.

5.7. Підставами для припинення членства в Спілці юридичних осіб приватного права та фізичних осіб є:

5.7.1. Добровільний вихід за власним бажанням.

5.7.2. Несплата щорічного членського внеску без поважних причин терміном понад три місяці, починаючи з 01 березня поточного календарного року.

5.7.3. Невиконання без поважних причин вимог і рішень керівних органів Спілки, якщо вони не суперечать вимогам законодавства та цьому Статуту.

5.7.4. Перешкоджання проведенню Ради Спілки чи голосуванню або порушення таємниці голосування, фальсифікації при проведенні виборів, що призвело до розголошення волевиявлення учасників виборів, навмисне спотворення результатів голосування.

5.7.5. Заподіяння майнової або грошової шкоди Спілки, що завдана рішеннями, діяльністю або бездіяльністю керівників органів управління Спілки, фізичними або юридичними особами приватного права – членами Спілки, найманими працівниками Спілки.

5.7.6. Несвоєчасне, понад 60 днів з часу внесення змін до відомостей в облікових державних органах реєстрації, надання до Спілки відомостей від юридичної особи приватного права про зміни в її статуті, складу керівних органів, особи, уповноваженої її представляти або місця знаходження юридичної особи.

5.8. Фізичні особи та юридичні особи приватного права автоматично втрачають членство в Спілці в разі:

5.8.1. Добровільного виходу за власним бажанням.

5.8.2. Вступу в законну силу рішення суду про припинення діяльності юридичної особи приватного права – члена Спілки.

5.8.3. Вступу в законну силу рішення суду про заборону Спілки.

5.8.4. Вступу в силу рішення суду щодо визнання фізичної особи недієздатною.

5.8.5. У разі смерті фізичної особи – члена Спілки.

5.8.6. Припинення діяльності юридичної особи приватного права – члена Спілки шляхом саморозпуску або реорганізації.

5.9. Добровільне припинення членства в Спілці здійснюється за особистою письмовою заявою фізичної особи або за письмовим повідомленням уповноваженого представника юридичної особи приватного права на ім’я керівника Спілки. Членство в Спілці припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього самого дня припиняється перебування члена Спілки на будь-яких виборних посадах, крім Голови Ради Спілки чи його заступника. Членство Голови Ради Спілки чи його заступника припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника.

В разі відмови фізичної особи у наданні письмової заяви або повідомлення від юридичної особи приватного права про добровільне припинення членства в Спілці, припинення членства здійснюється згідно п. 5.7.2 цього Статуту.

5.10. Порядок припинення членства в Спілці за невиконання пунктів 5.7.2-5.7.6 цього Статуту здійснюється за наступною процедурою:

5.10.1. Рішення про припинення членства в Спілці приймається уповноваженим керівним органом за поданням керівника Спілки під час чергового засідання.

5.10.2. Член Спілки за 60 днів до розгляду питання щодо припинення його членства письмово попереджається керівником Спілки або уповноваженою ним особою про суть порушення, із зазначенням пунктів цього Статуту, які не виконувалися особою, з вимогою про надання письмового пояснення причин і обставин порушення.

5.10.3. В разі надходження невмотивованої відповіді від члена Спілки або відсутності відповіді, керівник  або уповноважена ним особа за 10 днів до початку засідання уповноваженого керівного органу повідомляє члена Спілки про дату, час, місце та спосіб (в разі засідання за допомогою засобів зв’язку) проведення засідання Ради Спілки з розгляду питання про припинення його членства.

5.10.4. Після прийняття рішення про припинення членства в Спілці, витяг з протоколу засідання з прийнятим рішенням протягом 10 днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Спілки.

5.11. В разі прийняття рішення про припинення членства в Спілці, з часу оприлюднення його на офіційному веб-сайті, зацікавлена юридична або фізична особа протягом 10 діб має право подати мотивовану скаргу про неправомірність прийнятого рішення до загальних зборів членів Спілки шляхом її подання через Голову Ради Спілки. До часу розгляду та прийняття рішення за скаргою заявника зборами членів Спілки, членство в Спілці цієї особи не припиняється.

5.12. Порядок припинення членства за заподіяну майнову або грошову шкоду Спілці здійснюється за процедурою, що визначена у п. 5.10 цього Статуту з урахуванням, що заподіяна шкода повинна бути відшкодована особою, яка її завдала, відповідно до законодавства.

5.13. Припинення особою повноважень в керівному органі Спілки за вчинки, що визначені у пунктах 5.7.2-5.7.6 цього Статуту, здійснюється за рішенням відповідного уповноваженого керівного органу Спілки. Припинення членства за будь-яких обставин тягне за собою автоматичне припинення перебування особи на посаді в Спілці.

5.14. В разі припинення членства юридичними особами приватного права або фізичними особами, сплачені ними щорічні та інші грошові внески не повертаються.

Повторний вступ до Спілки здійснюється на загальних підставах, але не раніше ніж через рік з моменту прийняття рішення про припинення членства.

5.15. Юридичні особи приватного права – члени Спілки, мають рівні права та обов’язки.  Фізичні особи – члени Спілки, мають рівні права та обов’язки.

5.16. Члени Спілки мають право:

5.16.1. Обирати та бути обраними (від юридичних осіб приватного права – представники), за їх згодою, до керівних органів Спілки.

5.16.2. Брати участь в діяльності Спілки відповідно до своїх інтересів та об’єднуватися для цього під юрисдикцією Спілки в комітети, клуби, секції, групи тощо, що не суперечать положенню цього Статуту.

5.16.3. Вносити пропозиції відносно всіх питань діяльності Спілки, складу та діяльності її керівних органів, змін та доповнень до цього Статуту та інших керівних документів.

5.16.4. В якості представників Спілки брати участь, в порядку визначеному законодавством, в роботі консультативних, дорадчих та інших органів, комісій, що створені органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

5.16.5. Вносити звернення та заяви на розгляд вищого керівного органу Спілки, оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Спілки та її керівника.

5.16.6. Отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Спілки, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних.

5.16.7. Мати доступ до фінансових та інших звітів Спілки.

5.16.8. Брати участь в роботі вищого органу управління Спілки та здійснювати особисте голосування під час прийняття рішень.

5.16.9. Брати участь в усіх організаційних, спортивних та інших заходах, що проводяться під юрисдикцією Спілки.

5.16.10. Користуватися рухомим та нерухомим майном, приміщеннями, технічними засобами та послугами Спілки в установленому відповідним керівним органом Спілки порядку.

5.16.11. Використовувати символіку Спілки.

5.16.12. Вносити благодійні, цільові, додаткові або добровільні вступні членські внески для розвитку статутних напрямів діяльності Спілки.

5.16.13. Отримувати інформацію, що знаходиться в розпорядженні Спілки.

5.16.14. Отримувати необхідну правову, консультаційну та іншу підтримку, що надається Спілкою, у сфері радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту, захисту прав радіоаматорів похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями.

5.16.15. Брати особисту участь в засіданнях керівних органів Спілки під час розгляду питань відносно своєї діяльності, в тому числі з використанням засобів фіксації інформації.

5.16.16. Добровільно за власним бажанням припиняти членство в Спілці.

5.16.17. Громадські об’єднання – члени Спілки, мають всі права, які передбачені законодавством для юридичних осіб приватного права.

5.17. Члени Спілки зобов’язані:

5.17.1. Дотримуватися вимог цього Статуту та виконувати рішення керівних органів Спілки, відокремленого підрозділу, у якому фізична особа – член Спілки перебуває на обліку, якщо вони не суперечать законодавству.

5.17.2. Сприяти підтриманню авторитету, реалізації мети та напрямів діяльності Спілки.

5.17.3. Дотримуватися вимог нормативно-правових документів, що регламентують роботу операторів аматорських радіостанцій індивідуального і колективного користування, правил та регламентів змагань та поважати інших операторів аматорського радіозв’язку.

5.17.4. Надавати до керівних органів Спілки за дозволом фізичної особи – члена Спілки  особисті відомості, необхідні для його обліку, присвоєння спортивних розрядів, звань тощо.

5.17.5. Надавати до уповноваженого керівника або керівного органу Спілки необхідні письмові пояснення про вчинення дій щодо недотримання вимог цього Статуту, невиконання рішень і розпоряджень керівних органів Спілки або бездіяльності.

5.17.6. Подавати особисту письмову заяву від фізичної особи або письмове повідомлення від уповноваженого представника юридичної особи приватного права на ім’я керівника Спілки в разі добровільного припинення членства в Спілці.

5.17.7. Надавати керівним органам Спілки від члена Спілки – юридичної особи відомості та копії документів про зміну їх керівного складу, статуту, протягом 60 днів після внесення змін державним уповноваженим органом з питань реєстрації.

5.17.8. Своєчасно сплачувати щорічні членські внески в Спілку.

5.17.9. Громадські об’єднання – члени Спілки, повинні укласти  договір зі Спілкою щодо організації та забезпечення роботи бюро обміну QSL-картками на адміністративній території або сприяти та ресурсно підтримувати роботу за цим напрямом відокремленого підрозділу.

5.17.10. Громадські об’єднання – члени Спілки, повинні вести облік фізичних осіб – членів Спілки, які організаційно входять до зазначених об’єднань.

 1. КЕРІВНІ ОРГАНИ СПІЛКИ

6.1. Керівними органами Спілки є:

– загальні збори членів Спілки (далі за текстом – загальні збори),

– Рада Спілки,

– Голова Ради Спілки.

Загальні збори.

6.2. Вищим керівним органом Спілки є загальні збори членів Спілки, які скликаються Радою Спілки не рідше одного разу на рік.

6.3. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Спілки, а збори уповноважених – за наявності не менше двох третин уповноважених. Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю, а рішення щодо реорганізації чи ліквідації Спілки, звільнення від обов’язків членів Ради приймаються більшістю, не меншою від 2/3 присутніх членів Спілки.

6.4. Загальні збори розпочинає Голова Ради Спілки.  Для подальшого ведення загальних  зборів члени Спілки обирають головуючого та секретаря зборів. Головуючий веде збори, а секретар – протокол загальних зборів членів Спілки.

Протокол загальних зборів оформлюється в строк до трьох діб після проведення цих зборів в 2 примірниках, підписується Головуючим та секретарем зборів і зберігається  Головою Ради Спілки.

6.5. Голова Ради Спілки не може бути  одночасно головуючим загальних зборів членів Спілки.

6.6. Кожний член Спілки чи уповноважений має один голос і це право не може бути передано іншій особі.

6.7. Рішення загальних зборів членів Спілки (зборів уповноважених) про прийняття, внесення змін до Статуту, про обрання та припинення повноважень Голови Ради та членів Ради Спілки, про реорганізацію або ліквідацію Спілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 75 відсотків членів громадської спілки, присутніх на загальних зборах. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених) Спілки, присутніх на його загальних зборах.

6.8. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу 2/3 членів Спілки або 2/3 складу Ради Спілки.

Позачергові загальні збори членів Спілки повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення Радою Спілки скликання позачергових загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.

6.9. До виключної компетенції загальних зборів належать:

– внесення змін до Статуту Спілки та їх затвердження;

– затвердження регламенту проведення загальних зборів;

– затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Спілки;

– затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

– визначення кількісного складу Ради Спілки;

– обрання членів Ради та їх переобрання;

– обрання Голови Ради та припинення його повноважень;

– затвердження рішень засідань Ради Спілки, у випадках необхідності;

– участь Спілки в інших юридичних особах, а також об’єднаннях юридичних осіб;

– створення і припинення відокремлених підрозділів Спілки;

– розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Спілки та надання у місячний термін відповіді за наслідками розгляду скарги;

– вживання заходів відновлення порушених прав членів Спілки з боку її посадових осіб;

– визначення та затвердження розміру щорічного членського внеску;

– розпорядження коштами та майном Спілки;

– проведення незалежного фінансового або іншого аудиту;

– ухвалення рішення щодо припинення діяльності Спілки;

– призначення ліквідаційної комісії та її голови.

Рада Спілки.

6.10. Постійно діючим керівним органом Спілки, в період між черговими загальними зборами, є Рада Спілки.

Рада обирається на загальних зборах членів Спілки з числа її членів строком на два роки у складі не менше трьох осіб. Члени Ради можуть бути переобрані на наступний термін.

6.11. При вирішенні важливих питань до роботи Ради Спілки можуть бути залучені з правом дорадчого голосу представники  районів.

6.12. Рада Спілки має повноваження:

 • керувати поточною діяльністю Спілки;
 • визначати конкретні завдання і форми діяльності Спілки згідно зі статутом та рішеннями загальних зборів;
 • складати річні бюджети, баланси і звіти Спілки для затвердження на загальних зборах;
 • розробляти та корегувати оперативні і фінансові плани;
 • встановлювати порядок фінансування та інших форм реалізації статутних завдань;
 • приймати рішення про заснування і припинення підприємств, установ, організацій, а також про придбання і розпорядження нерухомим майном Спілки;
 • затверджувати символіку, визначати порядок її використання і зберігання;
 • затверджувати зразки та описи бланків, штампів, печаток;
 • приймати рішення про скликання загальних зборів, забезпечувати підготовку та проведення засідань загальних зборів;

– приймати рішення щодо відкриття та закриття поточних та інших рахунків;

 • затверджувати рішення Голови Ради Спілки;
 • займатися розробленням та плануванням заходів, вносить зміни до плану заходів;
 • приймати рішення про прийняття в члени Спілки та припинення членства;
 • ухвалювати рішення щодо створення та закриття відокремлених підрозділів Спілки;
 • засновувати та ліквідовувати інтернет видання, друковані засоби масової інформації, призначати і звільняти їх керівників;

– вести інформаційну політику, створювати сайти та розповсюджувати інформацію з використанням інтернет ресурсів;

– створювати комісії, секції та інші робочі органи Ради Спілки, до роботи яких можуть бути залучені члени Спілки, які не є членами Ради, а також незалежні експерти (спеціалісти).

6.13. Засідання Ради скликаються Головою Ради Спілки щомісячно, але не рідше одного разу на три місяці, або протягом п’яти робочих днів після одержання письмової заяви члена Ради про необхідність скликання засідання Ради.

Засідання Ради правомочне, коли у ньому бере участь більшість членів.

Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Рада не визначить кваліфіковану більшість. Рішення Ради оформлюється протоколом та зберігаються Головою Ради Спілки.

6.14. Рада Спілки звітує перед членами Спілки про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на загальних (звітних) зборах, які проводяться в грудні кожного року. За наслідками звіту загальні збори приймають рішення про продовження роботи Ради у тому ж складі або її переобрання.

Щорічний звіт по виконанню статутних завдань оприлюднюється протягом 30 днів з дня озвучування.

Усі керівні органи Спілки у 30-денний терміни надають відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Спілки щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

Керівні органи Спілки забезпечують для членів Спілки вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

6.15. Зміни складу Ради Спілки та обрання Голови Ради проводиться на загальних зборах не пізніше останнього місяця останнього року перебування у складі Ради або на посаді Голови Спілки(при чому термін перебування на посаді рахується з дня обрання на загальних зборах). Обрання нового складу Ради можливий також на позачергових загальних зборах за умови, якщо його внесено до порядку денного 2/3 членів Спілки.

6.16. Засідання керівних органів Спілки (загальних зборів, Ради) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада Спілки та повідомляє членів Спілки не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення загальних зборів про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом про форму засідання. Якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

Якщо окремі члени керівного органу письмово повідомили до початку засідання керівного органу про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо) одночасно або до моменту закінчення засідання.

6.17. У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не менше 60% членів керівного органу. Члени керівного органу управління зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання.

6.18. Рішення про обрання або затвердження складу керівних органів або дорадчих чи консультативних органів Спілки, а також про дострокове припинення повноважень цих органів враховуються тільки результати особистого голосування.

Якщо член Ради подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин – у зв’язку з чим кількість членів Ради стає меншою, ніж визначено статутом, Рада більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до чергових загальних зборів Спілки. Рішення Ради, прийняті у кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Ради, обраних загальними зборами.

Голова Ради Спілки.

6.19. Керівництво поточною діяльністю Спілки здійснює Голова Ради Спілки, який обирається загальними зборами строком на два роки.

6.20. Загальні збори мають право достроково припинити повноваження Голови Ради на підставі:

 • письмової заяви Голови Ради;
 • вступу Голови Ради на державну або іншу публічну службу;
 • нанесення Головою Ради своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю значної майнової або немайнової шкоди Спілці.

6.21. Повноваження Голови Ради Спілки:

 • офіційно представляти Спілку без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;
 • укладати від імені Спілки договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями зборів;
 • забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів управління Спілки;
 • відкривати і закривати рахунки в банківських та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;
 • затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов’язкові для працівників Спілки акти і керувати їхньою діяльністю;
 • звітувати керівним органам управління про поточну діяльність Спілки;
 • скликати засідання Ради Спілки;
 • приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Спілки та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань.

6.22. Голова Ради має право призначати тимчасового заступника і видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Спілки.

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Члени Спілки мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Спілки, Голови Ради,  Ради Спілки або загальних зборів  шляхом подання письмової скарги, а саме:

 • На дії, бездіяльність або рішення члена Спілки – первинна скарга подається до Голови Ради, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Ради Спілки, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також члена Спілки, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою, повторна скарга подається до загальних зборів Спілки, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому (позачерговому) засіданні, із обов’язковим викликом члена Спілки який скаржиться, а також члена Спілки, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • На дії, бездіяльність або рішення Голови Ради – первинна скарга подається до Ради, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні із обов’язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також Голову Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою, повторна скарга подається до загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

7.1.3. На дії, бездіяльність або рішення члена Ради – первинна скарга подається до Голови Ради, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також члена Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Ради – повторна скарга подається до загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

Скарга, яка потребує розгляду на позачергових загальних зборах, є підставою для скликання таких загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

 • На дії, бездіяльність або рішення загальних зборів Спілки – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7.2. Забороняється направляти скарги для розгляду до тих органів або тим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

7.3. Рішення, які приймаються за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність, мають бути вмотивованими та ґрунтуватися на нормах законодавства та цього Статуту.

 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА СПІЛКИ

8.1.Право власності Спілки реалізовують збори членів Спілки в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. Спілка може мати право власності на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законодавством та сприяє статутній діяльності.

8.2. Джерелами надходження коштів в Спілку є:

– щорічні, додаткові та добровільні вступі членські внески в грошових коштах;

– благодійна, добровільна, гуманітарна та технічна допомога;

– безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування, надані фізичними та юридичними особами, в тому числі нерезидентами, як в грошовій, так і в майновій формі;

– грошові внески державних органів на реалізацію заходів, проектів і програм в межах статутної мети та завдань Спілки;

 • кошти або майно, які отримані відповідно до вимог законодавства у вигляді міжнародної технічної допомоги;
 • кошти, що отримані від діяльності Спілки та підприємств, заснованих Спілкою;

– пасивні доходи, що отримуються Спілкою від фінансових активів;

– інших джерела надходження коштів, які не заборонені законодавством.

8.3. Члени Спілки сплачують щорічний членській внесок в строк до 1 березня року, за який  він вноситься. Ветерани Великої Вітчизняної війни, радіоаматори з обмеженими фізичними можливостями (інваліди першої та другої груп), школярі та колективні радіостанції звільняються від встановленого щорічного членського та інших грошових внесків в Спілці.

8.4. Отримання карток-квитанцій QSL-бюро Спілки, про підтвердження проведення сеансів аматорського радіозв’язку або факту приймання сигналів аматорської радіостанції для членів Спілки здійснюється за рахунок коштів самої Спілки.

8.5. Централізоване відправлення за межи України QSL-карток здійснюється за рахунок коштів членів Спілки.  Кожен член Спілки – відправник сплачує на розрахунковий рахунок Спілки кошти у вигляді додаткової платні, з розрахунку кількості відправлених ним QSL-карток.

8.6. Доходи (прибутки) Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання самої Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.7. Доходи (прибутки) або їх частини та майно не підлягають розподілу серед засновників, членів Спілки, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.8. Фінансовий план прибутків та витрат Спілки на наступний рік схвалюється зборами членів Спілки щорічно не пізніше 20 грудня поточного року на підставах поданих пропозицій. Не пізніше як за місяць до дати затвердження, Рада Спілки разом зі зборами членів Спілки формують проект Фінансового плану прибутків та витрат Спілки та оприлюднюють на офіційному веб-сайті Спілки для обговорення та внесення пропозицій.

8.9. Для виконання адміністративно-технічної роботи в щорічному Фінансовому плані прибутків та витрат Спілки визначається фонд оплати праці штатних посад Спілки.

8.10. Якщо Фінансовий план прибутків та витрат Спілки не схвалюється, дозволяється на наступний рік проводити фінансування діяльності Спілки у межах попереднього Фінансового плану прибутків та витрат, але за терміном, що не перевищує три місяці.

8.11. Спілка несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов’язаннями та за зобов’язаннями своїх відокремлених підрозділів всім своїм майном. Члени Спілки не несуть відповідальності за будь-які зобов’язання Спілки, якщо інше не передбачено законодавством.

8.12. Спілка не несе вiдповiдальності за будь-які зобов’язання інших громадських об’єднань, з якими співпрацює на договірних засадах або юридичних осіб – членів Спілки та зобов’язання створених нею або за її участю юридичних осіб.

8.13. Спілка не має права надавати позики або кредити членам та працівникам Спілки. Керівні органи управління Спілки мають право визначати інші запобіжні заходи виникнення випадків конфлікту інтересів щодо використання активів Спілки.

8.14. Спілка веде бухгалтерський облік, фінансову і статистичну звітність та направляє її у встановленому порядку відповідним державним органам.

 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СПІЛКИ

 9.1. Громадська Спілка шляхом  об’єднання ведення членами Спілки спільної діяльності на одній території за місцем проживання, може створювати відокремлені підрозділи.

9.2. Кількість членів відокремленого підрозділу не може бути меншою 2 (двох) осіб.

9.3.  Відокремлений підрозділ Спілки не має статусу юридичної особи, утворюються за рішенням Ради Спілки та в своїй діяльності  керуються Статутом Спілки.

9.4. Відокремлений підрозділ вважається створеним з моменту внесення відомостей про нього уповноваженим органом з питань реєстрації до Реєстру неприбуткових установ і організацій та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9.5. Відокремлений підрозділ має наступні повноваження:

– реалізують статутні мету та завдання Спілки у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Ради;

– проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

– представляють Спілку на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

9.6. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – збори членів, та керівника відокремленого підрозділу, який обирається зборами членів Спілки з їх числа.

9.7. Керівник відокремленого підрозділу має право:

– діяти від імені Спілки на підставі довіреностей, виданих Головою Ради;

– використовувати назву та символіку Спілки для реалізації її завдань;

– отримувати допомогу у реалізації завдань Спілки від керівних органів та посадових осіб Спілки;

– бути присутнім на загальних зборах Спілки, засіданні Ради;

– звертатись з клопотаннями до керівних органів Спілки;

– захищати свої законні права та інтереси;

– на всебічне сприяння та допомогу від керівних органів Спілки.

9.8. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

– організовувати діяльність членів Спілки по виконанню статуту Спілки;

– вести облік членів, що приймаються до Спілки відокремленим підрозділом, виконувати інші повноваження, надані керівними органами Спілки;

– дотримуватись вимог Статуту Спілки;

– активно впроваджувати рішення керівних органів Спілки (прийнятих в межах Статуту Спілки та чинного законодавства);

– не допускати дій, спрямованих на порушення честі та гідності членів Спілки.

9.9. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради або загальних зборів Спілки, а також в судовому порядку.

9.10. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, передається безпосередньо до відання Ради Спілки до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів загальними зборами відповідно до Статуту та рішення зборів.

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ СПІЛКИ

10.1. Внесення змін до Статуту Спілки і затвердження його нової редакції є компетенцією загальних зборів Спілки.

10.2. Рішення загальних зборів про внесення змін до Статуту і затвердження його нової редакції приймається, якщо за нього проголосувало  2/3 голосів присутніх на загальних зборах членів Спілки.

10.3. Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку визначеному законодавством.

10.4. Про внесення змін до статуту Спілки, зміни у складі керівних органів, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти Спілку, і зміну місцезнаходження Спілка повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

11.1. Припинення діяльності  Спілки здійснюється:

1) за рішенням Спілки, прийнятим загальними зборами членів Спілки, у визначеному цим Статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Спілки.

11.2. Спілка має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

11.3. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Спілки, використання її майна і коштів приймаються зборами членів Спілки, якщо за них проголосували не менше 2/3 присутніх учасників загальних зборів.

11.4. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією (саморозпуском) Спілки, збори членів Спілки створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Спілки як юридичної особи. У випадку створення ліквідаційної комісії чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються зборами.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) оцінює наявність майна, знаходить дебіторів і кредиторів, розраховується з ними та складає ліквідаційний баланс.

11.5. Спілка подає (надсилає) рішення про свій саморозпуск до уповноваженого органу з питань реєстрації.

11.6. У разі припинення Спілки (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

11.7. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення Спілки про саморозпуск розпочинається припинення об’єднання як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор). З дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення Спілки про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване Спілкою.

11.8. Реорганізація Спілки здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Спілки про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації Спілки її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

11.9. Припинення внутрішньої організаційної діяльності Спілки, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації Спілки, здійснюється протягом 90 днів з дня внесення запису до відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Спілки. Протягом встановленого часу управління поточними справами Спілки, спрямованими на припинення її діяльності, здійснює Рада та Голова Ради Спілки.

Після завершення зазначених дій діяльність Ради та Голови Ради припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії (ліквідатора), комісії з реорганізації).

11.10. Якщо рішення про заборону (примусовий розпуск) Спілки прийняте судом, майно, кошти та інші активи Спілки за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

11.11. Припинення діяльності громадської спілки не має наслідком припинення юридичних осіб – членів цієї Спілки.

11.12. Ліквідація вважається завершеною, а Спілка такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова Ради Спілки                                                                    В.В.Жук

Comments are closed.